Podcast


มาฝึกจับใจความบทพูด และตอบคำถามจากบทพูดที่ได้ฟังไปพร้อมๆ Podcast นี้จะเป็นบทพูดสั้นๆ พร้อมคำถามเกี่ยวกับบทพูดที่ได้ยิน 3 ข้อ เพื่อนๆ จะต้องฟัง และจับใจความให้ได้ จากนั้นตอบคำถามเกี่ยวกับบทพูดให้ถูกต้อง Podcast นี้เราทำให้คล้ายกับข้อสอบจริงพาร์ท 3 และ 4 เพียงแต่มาอยู่ในรูปแบบของเสียงล้วนๆ ไม่มีข้อความคำถามให้อ่าน โดยคำถามนั้นๆ จะเป็นการอ่านคำถามให้ฟังและให้เพื่อนๆ ตอบในใจ จากนั้นเฉลยจะมาอธิบายที่ตอนจบของบทพูดครับ

podcast
podcast
podcast